Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την διευθέτηση υδατορέματος

Η ΜΠΕ περιλαμβάνει την οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος στη θέση «Βλαχοκερασίας» της δημοτικής ενότητας Σκιρίτιδας, Δήμου Τριπόλεως του Νομού Αρκαδίας. Συντάχθηκε για την διευθέτηση του ρέματος για την οποία θα κατασκευαστεί τοίχος βαρύτητας από συρματοκιβώτια ο οποίος οριοθετεί την κοίτη και προστατεύει την νότια παρειά της κοίτης  από διάβρωση, υποσκαφές και ενδεχόμενες ολισθήσεις της. Επίσης σταθεροποιεί το υλικό επανεπίχωσης που διαμορφώνει την τελική γεωμετρία του πρανούς.

 Ο τοίχος έχει συνολικό μήκος  41m και αποτελείται από συρματοκιβώτια μέγιστων διαστάσεων 2,00m πλάτος Χ 1,00m και  2m ύψος.

 Χάρτης όπου παρουσιάζεται η θέση του τοιχίου.