Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: ΊΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ-ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ», ΑΡΝΑΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 11ος 2013 Έως 1ος 2014
Χώρα: Ελλάδα