Γεωλογική τομή κατά μήκος του άξονα του φράγματος

Ερευνητικό πρόγραμμα έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Χαλκιδικής – φράγμα Ολύνθιου

Ερευνητικό πρόγραμμα έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Χαλκιδικής – φράγμα Ολύνθιου (2007)
Γεωλογική – τεχνικογεωλογική μελέτη της θέσης και του ταμιευτήρα του φράγματος «Ψαλίδα μύλος» στον ποταμό Ολύνθιο της Χαλκιδικής. Διερεύνηση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων που αφορούν την πετρολογική σύσταση, την τεκτονική δομή, τις υδρογεωλογικές και τεχνικογεωλογικές ιδιότητες των σχηματισμών που δομούν την επιλεγείσα θέση, με κριτήριο τον ασφαλή σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του φράγματος.

Γεωλογική τομή κατά μήκος του άξονα του φράγματος με την κουρτίνα τσιμεντενέσεων Α΄ τάξης
Γεωλογική τομή κατά μήκος του άξονα του φράγματος με την κουρτίνα τσιμεντενέσεων Α΄ τάξης
Διάγραμμα Schmidt για την ανάλυση της ευστάθειας τεχνητών πρανών στη θέση θεμελίωσης του φράγματος ως προς τα κύρια συστήματα ρηγμάτων
Διάγραμμα Schmidt για την ανάλυση της ευστάθειας τεχνητών πρανών στη θέση θεμελίωσης του φράγματος ως προς τα κύρια συστήματα ρηγμάτων
Εγκάρσια τομή στη θέση του άξονα, στην περιοχή του δεξιού αντερείσματος, όπου δίνεται σχηματικά η προτεινόμενη δομή του φράγματος
Εγκάρσια τομή στη θέση του άξονα, στην περιοχή του δεξιού αντερείσματος, όπου δίνεται σχηματικά η προτεινόμενη δομή του φράγματος