Χάρτες 3d απεικόνισης που απεικονίζουν την υδρολογική λεκάνη και το υδατόρεμα οριοθέτησης.

Μελέτη Οριοθέτησης υδατορέματος στη θέση Βλάστη, Ν. Κοζάνης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η οριοθέτηση του τμήματος υδατορέματος που χωροθετείται στη θέση νοτιοδυτικά της Βλάστης νομού Κοζάνης, που βρίσκεται εκτός σχεδίου του οικισμού.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα κάτωθι :

 o   Προσδιορισμό της λεκάνης απορροής της περιοχής μελέτης και των φυσικογεωγραφικών, γεωλογικών και οικολογικών της χαρακτηριστικών.

 o   Εκτίμηση βροχοπτώσεων σχεδιασμού, χρόνου συγκέντρωσης και πλημμυρικής παροχής αιχμής με περίοδο επαναφοράς 50 ετών. Οι παράμετροι αυτές καθορίζουν την παροχετευτικότητα του υδατορέματος και προσδιορίζουν το όριο της γραμμής πλημμύρας εκατέρωθεν της βαθιάς κοίτης του υδατορέμματος, σε περίπτωση μιας αντίστοιχης περιόδου επαναφοράς βροχόπτωσης.

 o   Χάραξη γραμμών πλημμύρας και οριογραμμών και τεκμηρίωση τους με βάση τόσο τα υδρολογικά όσο και τα οικολογικά-περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του υδατορέματος.

 

Χάρτης υδατορέματος οριοθέτησης και υπολεκανών απορροής.

Χάρτης όπου παρουσιάζονται οι θέσεις των έργων διευθέτησης.