Χάρτης κλίσεων ανάγλυφου λεκάνης απορροής

Γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη φράγματος Άνω Μελά

Έργο: Γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη φράγματος Άνω Μελά
Αντικείμενο της γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των εδαφικών υλικών κατασκευής του ομογενούς φράγματος του Άνω Μελά Καστοριάς και των αιτιών των παρατηρούμενων διαρροών από το σώμα του φράγματος. Αντικείμενο της γεωλογικής μελέτης αποτέλεσε η αστοχία του υπερχειλιστή του φράγματος και ο εκ νέου προσδιορισμός της πλημμυρικής παροχής της λεκάνης απορροής.

Κατά πλάτος τομή του σώματος του φράγματος
Κατά πλάτος τομή του σώματος του φράγματος
Εδαφική τομή γεώτρησης ΤΓ-1
Εδαφική τομή γεώτρησης ΤΓ-1
Προτεινόμενη διάταξη επιφανειακής στεγανοποίησης φράγματος
Προτεινόμενη διάταξη επιφανειακής στεγανοποίησης φράγματος