Μελέτη Oριοθέτησης και διευθέτησης Yδατορέματος στη θέση Βλαχοκερασιά, Ν. Αρκαδίας

Στόχος της μελέτης είναι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο , η οριοθέτηση των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του τμήματος υδατορέματος, οι οποίες περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες καθώς και τα τυχόν φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν μέρος του υδατορέματος, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τον χαρακτήρα του, αφ΄ ενός ως  υδρογεωλογικού στοιχείου και αφ’ ετέρου ως οικοσυστήματος, εξετάζοντας τα στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος.

Χάρτης συνολικής λεκάνης απορροής υδατορέματος.

Χάρτες 3d απεικόνισης που απεικονίζουν την υδρολογική λεκάνη και το υδατόρεμα οριοθέτησης.

Διατομή  μετά το έργο διευθέτησης.