Κατασκευή πολυθεματικού πάρκου υπαίθριων δραστηριοτήτων στο Δ. Δ. Κρανέας

ΕΡΓΟ:Κατασκευή πολυθεματικού πάρκου υπαίθριων δραστηριοτήτων στο Δ. Δ. Κρανέας
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωλογική μελέτη

Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΗΔΟΣ
Ημερομηνία: Από 6ος 2008 Έως 8ος 2008
Χώρα: Ελλάδα