Πολιτιστικό κέντρο Ταγαράδων

ΕΡΓΟ: Πολιτιστικό κέντρο Ταγαράδων
ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη γεωλογικής καταλληλότηταςη

Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ημερομηνία: Από 8ος 2008 Έως 10ος 2008
Χώρα: Ελλάδα