Γεωλογική μελέτη φράγματος Άνω Μελά.

ΕΡΓΟ: Γεωλογική μελέτη φράγματος Άνω Μελά.
ΜΕΛΕΤΗ: Γεωλογική μελέτη
Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
Ημερομηνία: Από 8ος 2010 Έως 10ος 2010
Χώρα: Ελλάδα