Φαινόμενα αστοχίας του ανατολικού πρανούς του βραχώδους υποβάθρου θεμελίωσης της Ι.Μ. Παντοκράτορος

ΕΡΓΟ: Φαινόμενα αστοχίας του ανατολικού πρανούς του βραχώδους υποβάθρου θεμελίωσης της Ι.Μ. Παντοκράτορος
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνικογεωλογική μελέτη και γεωτεχνική αξιολόγηση
Συντονισμός και εκπόνηση της μελέτης

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία: Από 10ος 2014 Έως 12ος 2014
Χώρα: Ελλάδα